مدل تعالی سازمانیEFQM

تعالی سازمانی، از جمله مفاهیمی بوده است که همواره سیستم های کاری و سازمانی به دنبال آن بوده و در هر مرحله از تاریخ به گونه ای آن را بیان نموده اند. تعالی سازمانی را می توان رشد و ارتقای سطح یک سازمان در تمامی ابعاد مختلف آن دانست. از این­رو دامنه گسترده ای را در بر گرفته و این خود پیچیدگی موضوع را بیشتر می نماید. با رشد مفهوم کیفیت از بازرسی و کنترل آماری فرآیند ها به تضمین و مدیریت کیفیت، تعالی سازمانی نیز وجهه جدیدی به خود گرفته و با تکیه بر اصول و مفاهیم مدیریت کیفیت جامع، ابزارها و روش های اجرایی مناسبی برای آن طرح ریزی گشته است.


در سال های اخیر مدل هایی تحت عنوان تعالی کسب و کار مطرح گشته است که با توسعه آن مدل هایی که دربرگیرنده تمامی انواع سازمان ها مشتمل بر سازمان های تجاری و انتفاعی و سازمان های غیرانتفاعی است، ایجاد گشته اند. از آن جمله می توان به مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت,  EFQM اشاره نمود. رویکرد اغلب این مدل ها بر استفاده مؤثر از فرآیند خود ارزیابی به منظور ارتقای سطح سازمان بوده و بدین منظور روش هایی را جهت خود ارزیابی سازمان مطرح نموده اند.


مدل تعالی EFQM در سال 1992 به منظور ترویج مدیریت کیفیت جامع در اروپا ایجاد شد. مدل تعالی کیفیت اروپا شامل 9 معیار است. مدل تعالی EFQM براساس آنچه که اصول هشتگانه تعالی یا مفاهیم بنیادین نامیده می شود بنیان گردیده است. EFQM معتقد است که حصول به تعالی نیازمند تعهد شدید مدیریت و پذیرش این مفاهیم بنیادین است. مدل EFQM بر اساس جایزه کیفیت اروپا (EQA) شکل گرفته و هدف آن ایجاد زمینه، انگیزه های لازم بر روی سازمان ها و افراد به منظور بهبود کسب و کار و دستیابی به نتایج قابل توجه در تمامی ابعاد و فعالیت های سازمانی می باشد.


مدل تعالی سازمانی EFQM


مدل EFQM یک الگوی جامع می باشد که هر یک از 9 معیار (مطابق شکل) آن بخشی از فعالیت های سازمان را شامل می شود. لازم به ذکر است دریافت جایزه ملی بهره وریو جایزه ملی کیفیت در ایران بر اساس مدل EFQM می باشد. نتایج حاصل از ارزیابی آن سازمان را موفق به دریافت جایزه ملی بهره وری و جایزه ملی کیفیت می کند.


مدل EFQM از یک ویژگی متعادل و متوازن برخوردار است، بطوریکه فعالیت ها و نتایج سازمان هر یک با توجه به میزان اهمیت و نقش آن در تعالی سازمانی جداگانه مورد ارزیابی واقع می شود. در این مدل تأثیر عوامل توانمند ساز (Enablers) و نتیجه ای (Results) به یک اندازه پر رنگ و حائز اهمیت می باشد. در بسیاری از ارزیابی های سنتی در کشور ما نقش عوامل توانمند ساز بسیار ناچیز و قابل چشم پوشی است با تکیه بر شاخص ها و استاندارد های موجود در سازمان نهایتا مدل EFQM زمینه های یک ارزیابی یکپارچه در تمام ابعاد سازمان جهت سنجش جامع عملکرد سازمان و تعریف پروژه های بهبود سازمان را فراهم می سازد.


مدل EFQM از یک ویژگی متعادل و متوازن برخوردار است، بطوریکه فعالیت ها و نتایج سازمان هر یک با توجه به میزان اهمیت و نقش آن در تعالی سازمانی جداگانه مورد ارزیابی واقع می شود. در این مدل تأثیر عوامل توانمند ساز (Enablers) و نتیجه ای (Results) به یک اندازه پر رنگ و حائز اهمیت می باشد. در بسیاری از ارزیابی های سنتی در کشور ما نقش عوامل توانمند ساز بسیار ناچیز و قابل چشم پوشی است با تکیه بر شاخص ها و استاندارد های موجود در سازمان نهایتا مدل EFQM زمینه های یک ارزیابی یکپارچه در تمام ابعاد سازمان جهت سنجش جامع عملکرد سازمان و تعریف پروژه های بهبود سازمان را فراهم می سازد.


در پایان اگر قصد اخذ گواهینامه ایزو و یا سایر گواهینامه های بین المللی برای کسب و کار خود را داشته باشید می توانید با کارشناسان شرکت QAL جهت مشاوره در زمینه اخذ ایزو و سایر موارد در ارتباط باشید.


شرایط اخذ ایزو برای شرکتها

نیازی به شرایط خاصی برای اخذ گواهینامه ایزو نمیباشد.هرشرکتی دارای دفترمرکزی ویا ودرحال کار میتواند گواهینامه ایزو دریافت نماید.تعداد پرسنل ، حجم سازمان ، تعداد فرآیندهای اجرایی ، نقش بسزایی درراستای پیاده سازی ایزو و درنهایت اخذ گواهینامه ایزو دارند.

وظايف و تعهدات مشاور ایزو

یک شرکت مشاور ایزو که قرار است برای سازمان ها گواهینامه ایزو صادر کرده و عملکرد آنها را بهبود بخشد دارای وظایف مشخصی است.انجام صحیح این وظایف نیاز به همکاری متقابل از طرف سازمان متقاضی گواهینامه ایزو دارد.

اخذ ایزو 26000

یکپارچه سازی، پیاده سازی و ارتقاء رفتار مسئولیت اجتماعی در سراسر سازمان و از طریق سیاست ها و شیوه های آن، در گستره نفوذ آن .

اصطلاحات مربوط به گواهینامه ایزو

اخذ ایزو و استانداردهای بین المللی دارای اصطلاحات بخصوصی است که دانستن آنها می تواند مفید باشد.دانستن مفهوم اصطلاحاتی مانند مشاور ایزو ، ممیزی و .. می تواند در مراحل اخذ ایزو کمک کننده باشد.

گواهینامه نشان حلال

استاندارد حلال – HALAL – توسط گروهی از کارشناسان استاندارد سازی سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) و توسط کمیته فنی استانداردها و مؤسسه مترولوژی کشورهای اسلامی (SMIIC) در مورد مسائل مربوط به مواد غذایی حلال به تصویب رسیده است.

انواع گواهینامه های ایزو

گواهینامه های ایزو انواع مختلفی دارند که لازم است آگاهی لازم در مورد استفاده و کارایی هرکدام از آنها وجود داشته باشد.برخی گواهینامه های ایزو، عموعی محسوب می شوند به این معنی که گستره زیادی از شرکت ها را شامل می شوند اما برخی دیگر کاملا اختصاصی و به منظور کاربردی خاص تهیه شده اند.