مدل تعالی سازمانیEFQM

تعالی سازمانی، از جمله مفاهیمی بوده است که همواره سیستم های کاری و سازمانی به دنبال آن بوده و در هر مرحله از تاریخ به گونه ای آن را بیان نموده اند. تعالی سازمانی را می توان رشد و ارتقای سطح یک سازمان در تمامی ابعاد مختلف آن دانست. از این­رو دامنه گسترده ای را در بر گرفته و این خود پیچیدگی موضوع را بیشتر می نماید. با رشد مفهوم کیفیت از بازرسی و کنترل آماری فرآیند ها به تضمین و مدیریت کیفیت، تعالی سازمانی نیز وجهه جدیدی به خود گرفته و با تکیه بر اصول و مفاهیم مدیریت کیفیت جامع، ابزارها و روش های اجرایی مناسبی برای آن طرح ریزی گشته است.


در سال های اخیر مدل هایی تحت عنوان تعالی کسب و کار مطرح گشته است که با توسعه آن مدل هایی که دربرگیرنده تمامی انواع سازمان ها مشتمل بر سازمان های تجاری و انتفاعی و سازمان های غیرانتفاعی است، ایجاد گشته اند. از آن جمله می توان به مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت,  EFQM اشاره نمود. رویکرد اغلب این مدل ها بر استفاده مؤثر از فرآیند خود ارزیابی به منظور ارتقای سطح سازمان بوده و بدین منظور روش هایی را جهت خود ارزیابی سازمان مطرح نموده اند.


مدل تعالی EFQM در سال 1992 به منظور ترویج مدیریت کیفیت جامع در اروپا ایجاد شد. مدل تعالی کیفیت اروپا شامل 9 معیار است. مدل تعالی EFQM براساس آنچه که اصول هشتگانه تعالی یا مفاهیم بنیادین نامیده می شود بنیان گردیده است. EFQM معتقد است که حصول به تعالی نیازمند تعهد شدید مدیریت و پذیرش این مفاهیم بنیادین است. مدل EFQM بر اساس جایزه کیفیت اروپا (EQA) شکل گرفته و هدف آن ایجاد زمینه، انگیزه های لازم بر روی سازمان ها و افراد به منظور بهبود کسب و کار و دستیابی به نتایج قابل توجه در تمامی ابعاد و فعالیت های سازمانی می باشد.


مدل تعالی سازمانی EFQM


مدل EFQM یک الگوی جامع می باشد که هر یک از 9 معیار (مطابق شکل) آن بخشی از فعالیت های سازمان را شامل می شود. لازم به ذکر است دریافت جایزه ملی بهره وریو جایزه ملی کیفیت در ایران بر اساس مدل EFQM می باشد. نتایج حاصل از ارزیابی آن سازمان را موفق به دریافت جایزه ملی بهره وری و جایزه ملی کیفیت می کند.


مدل EFQM از یک ویژگی متعادل و متوازن برخوردار است، بطوریکه فعالیت ها و نتایج سازمان هر یک با توجه به میزان اهمیت و نقش آن در تعالی سازمانی جداگانه مورد ارزیابی واقع می شود. در این مدل تأثیر عوامل توانمند ساز (Enablers) و نتیجه ای (Results) به یک اندازه پر رنگ و حائز اهمیت می باشد. در بسیاری از ارزیابی های سنتی در کشور ما نقش عوامل توانمند ساز بسیار ناچیز و قابل چشم پوشی است با تکیه بر شاخص ها و استاندارد های موجود در سازمان نهایتا مدل EFQM زمینه های یک ارزیابی یکپارچه در تمام ابعاد سازمان جهت سنجش جامع عملکرد سازمان و تعریف پروژه های بهبود سازمان را فراهم می سازد.


مدل EFQM از یک ویژگی متعادل و متوازن برخوردار است، بطوریکه فعالیت ها و نتایج سازمان هر یک با توجه به میزان اهمیت و نقش آن در تعالی سازمانی جداگانه مورد ارزیابی واقع می شود. در این مدل تأثیر عوامل توانمند ساز (Enablers) و نتیجه ای (Results) به یک اندازه پر رنگ و حائز اهمیت می باشد. در بسیاری از ارزیابی های سنتی در کشور ما نقش عوامل توانمند ساز بسیار ناچیز و قابل چشم پوشی است با تکیه بر شاخص ها و استاندارد های موجود در سازمان نهایتا مدل EFQM زمینه های یک ارزیابی یکپارچه در تمام ابعاد سازمان جهت سنجش جامع عملکرد سازمان و تعریف پروژه های بهبود سازمان را فراهم می سازد.


در پایان اگر قصد اخذ گواهینامه ایزو و یا سایر گواهینامه های بین المللی برای کسب و کار خود را داشته باشید می توانید با کارشناسان شرکت QAL جهت مشاوره در زمینه اخذ ایزو و سایر موارد در ارتباط باشید.


5s یا نظام آراستگی محیط کار

5S یا نظام آراستگی محیط کار ، نام یک روش سازمانی در محل کار است که از لیستی از پنج کلمه ی ژاپنی استفاده می کند : seiri، seiton، seiso، seiketsu و shitsuke.که همه انها با حرف S شروع می شوند.

گواهینامه OHSAS 18001

استاندارد 18001 استانداردي است كه ما را ملزم به رعايت نكات ايمني و بهداشتي مي نمايد. آمادگي جسماني كاركنان، رعايت نكات ايمني و تجهيزات ايمني در محيط كار، آمادگي در شرايط اضطراري از قبيل سيل و زلزله و بررسي ميزان و شدت و احتمال خطرات، مي كند. براي كاهش خطرات و افزايش آگاهي كاركنان نسبت به نحوه شناسايي خطرات و محاسبه ريسك آنها دستورالعمل هايي تدوين مي گردد. رعايت استانداردهاي ايمني حافظ جان كاركنان، سلامتي آنان و حفظ اموال و دارايي هاي يك سازمان است و رعايت اين استاندارد در ايجاد يك سازمان امن و عاري از خطر، ما را ياري مي كند.سري ارزيابي ايمني بهداشت شغلي استانداردي قابل مميزي و اخذ گواهينامه مي باشد،در پاسخ به نياز سازمانها به يك استاندارد سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي كه بوسيله آن بتوانند سيستم مديريت خود را در زمينه هاي بهداشتي وايمني ارزيابي نمايند، تدوين شده است.

اخذ ایزو 15189

هدف از تدوین ایزو15189، تعیین الزامات خاص برای کیفیت و احراز صلاحیت در آزمایشگاه های پزشکی می باشد.ایزو 15189 توسط آزمایشگاه های پزشکی برای ایجاد و تکوین سیستم مدیریت کیفیت و ارزیابی صلاحیت خود کاربرد دارد.

گواهینامه ایزو 16817

استاندارد ایزو 16817در رابطه با نمای داخلی ساختمان به طراحان ، معماران ، سازندگان و ناظران در اطمینان از آخرین دستاوردها در زمینه های ایمنی ، بهداشتی ، رفاهی و بهره وری ساکنین و کاربران تدوین شده است.

اخذ گواهینامه ایزو 17025

ISO / IEC 17025، الزامات عمومی برای صلاحیت آزمایشگاه ها و کالیبراسیون، مرجع بین المللی برای آزمایشگاه است .نسخه جدید استاندارد 17025 توسط ایزو و کمیته بین المللی الکتروشویی (IEC) در سال 2017 برای به روزرسانی محتویات آن و ارائه خدمات بهتر آزمایشگاه هایی که از آن استفاده می کنند، منتشر شد.

هزینه اخذ و صدور گواهینامه ایزو

عمده هزینه مربوط به صدور ایزو به هزینه های ممیزی اختصاص می یابد.اخذ گواهینامه ایزو شامل مراحل و مراتب بخصوصی می شود و گاهی این فرایند می تواند پیچیده و تا حدودی طولانی نیز گردد.انجام امور ممیزی سازمان های مختلف نیاز به افراد متخصص جهت بررسی نقاط قوت و ضعف سازمان