خدمات ممیزی


1-      درخواست توسط کارفرما
2-      تکمیل فرم پرسشنامه
3-      بررسی زمینه کاری و امکان ارائه خدمات با توجه به EAC کد مورد نظر
4-      تعیین تعداد روز ممیزی با توجه به تعداد نفرات سازمان
5-      ارسال استعلام هزینه ارائه خدمات ممیزی و ثبت و صدور گواهینامه برای کارفرما
6-      عقد قرارداد شامل کلیه تعهدات طرفین
7-      هماهنگی با کارفرما جهت زمان انجام ممیزی های مرحله اول و دوم
8-      ممیزی مرحله اول  : هدف از انجام مرحله 1 ممیزی، بررسی میزان آمادگی سازمان برای انجام ممیزی صدور گواهینامه در مرحله 2 ممیزی می باشد.
          این بررسی شامل ارزیابی اجرای سیستم (های ) مدیریت و قابل ممیزی بودن سوابق اجرای این سیستم (ها )، ارزیابی مستندات معتبر سیستم (های ) مدیریت ( نظامنامه، خط مشی، اهداف، روش های اجرایی الزام شده در استاندارد ( ها ) و سایر مستندات مرتبط )، ثبت نتایج وارائه گزارش، می باشد.
9-      رفع عدم انطباق های احتمالی و برنامه ریزی جهت ممیزی مرحله 2
10-   ممیزی مرحله دوم : در چارچوب انجام مرحله 2 ممیزی، بکارگیری مستندات سیستم های مدیریت سازمان و میزان اثربخشی سیستم های مدیریت مورد ارزیابی قرار میگیرد.
         مرحله 2 ممیزی شامل برنامه ریزی، انجام ممیزی، تهیه گزارش ممیزی، تصویب ممیزی انجام شده، صدور گواهینامه ISO 9001:2008 وحق استفاده از نشان تاییدQAL به منظور تبلیغات می باشد.
11-  در صورت وجود هر گونه عدم انطباق جزئی یا کلی کارفرما موظف به رفع عدم انطباق و ارائه مدرک عینی در این خصوص می باشد
12-  در صورتی که مدارک رفع عدم انطباق مورد تائید ممیز و مدیر صدور گواهینامه قرار گرفت دستور صدور گواهینامه داده میشود
13-  در صورت وجود عدم انطباق عمده با توجه به نظر ممیز و مدیر صدور گواهینامه مجددا تاریخ ممیزی پیگیرانه به کارفرما داده خواهد شد.
14-  پس از رفع عدم انطباقها گواهینامه صادر می گردد .
15-  گواهینامه صادره تا زمان مندرج در گواهینامه معتبر است و هر سال می بایست تمدید گردد .
برخی از مقالات